Algemene voorwaarden

Roomer | Promoir BV

1 Aanbieding en Contract

1.1. De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle contracten gesloten tussen Promoir BV en de Klant.
1.2. Geen van de clausules van de Algemene Voorwaarden van de Klant gelden voor de aanbiedingen en contracten van Promoir BV.

2 Prijzen en Betaling

2.1. De opbouw van de prijs die verschuldigd is voor het gebruik van Roomer is onderdeel van het contract tussen partijen.
2.2. Promoir BV behoudt zicht het recht voor om haar bestaande prijzen te wijzigen door de Klant ten minste één week voor de datum waarop de nieuwe prijzen gelden per e-mail te informeren over deze wijziging.
2.3. De Klant heeft het recht om het onderhavige contract te beëindigen per de datum waarop de nieuwe prijsstelling van kracht zou worden, op voorwaarde dat de Klant Promoir BV hiervan op de hoogte brengt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de kennisgeving zoals bedoeld in
clausule 2.2.
2.4. De Klant accepteert dat Promoir BV per e-mail met haar communiceert, behoudens de mededelingen als omschreven in de clausules 5.2, 6.1, 6.2.
2.5. Indien een medewerker van Promoir BV na de activering om enige reden op verzoek van de Klant naar het kantoor van de Klant of een van haar partners moet komen, zullen de werkzaamheden worden gefactureerd op basis van het aantal gewerkte uren en de gemaakte reis- en
verblijfkosten. Ook voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

3 Vertrouwelijke Informatie

3.1. Elke partij garandeert dat alle door haar van de andere Partij ontvangen informatie vertrouwelijk zal blijven. Alle ontvangen informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de informatie niet vertrouwelijk is.

4 Niet-wervingsbeding

4.1. Tijdens de looptijd van een tussen Promoir BV en de Klant gesloten contract en gedurende een jaar na de afloop van het contract zal elk der partijen ervan afzien om een medewerker van de andere partij [werkzaam als werknemer/zelfstandige/ ZZP’er of uitzendkracht] die aan de
uitvoering van dit contract heeft meegewerkt in dienst te nemen, dan wel op enige andere wijze met deze persoon een samenwerking aan te gaan [ als bv. [niet limitatief] zelfstandige, ZZP’er, uitzendkracht] in de ruimste zin des woord, tenzij hierover een schriftelijke overeenkomst tussen Roomer en klant is bereikt. Bij overtreding van dit beding is de overtredende partij aan
de ander een boete verschuldigd van € 5.000 per overtreding en € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

5 Looptijd van het contract

5.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is de minimale looptijd van contracten met Promoir BV één jaar.
5.2. Contracten met Promoir BV worden stilzwijgend verlengd aan het eind van hun initiële periode met een periode van dezelfde duur, tenzij een van de partijen het contract beëindigt door de andere partij daarvan ten minste drie maanden voor de vervaldatum van de betreffende periode in kennis te stellen middels een aangetekend schrijven of email. De opzegging dient de
startdatum van het originele contract te omvatten met het aangegane Roomer pakket en zijn contractduur, voorts is de opzegging alleen geldig indien de andere partij het via mail of schriftelijk bevestigt aan de aanvrager.

6 Beëindiging

6.1. Promoir BV heeft het recht om het contract met de Klant te beëindigen, per aangetekende post, met onmiddellijke ingang, zonder de klant te beschuldigen van contractbreuk en zonder afstand te doen van haar rechten om schadevergoedingen en rente van de Klant te vorderen, ingeval van ernstig wangedrag of ernstig verzuim van de klant.
6.2. Promoir BV heeft het recht om dit contract met de Klant te beëindigen, per aangetekende post, met onmiddellijke ingang, zonder de Klant te beschuldigen van contractbreuk en zonder een kennisgeving vooraf, in het geval dat de Klant haar faillissement aanvraagt, dan wel dit voor haar
wordt aangevraagd, dan wel dit reeds is uitgesproken, dan wel dat de klant in de WSNP terecht komt of in het geval van liquidatie van de Klant, dan wel dat er op enige wijze sprake is van betalingsonmacht van de klant.
6.3. Promoir BV is niet verantwoordelijk voor enige schade voor de Klant of derden als gevolg van een beëindiging van het contract door Promoir BV met de Klant.
6.4. Alle vorderingen, al dan niet reeds gefactureerd, die betaalbaar zijn op het moment van beëindiging van het contract, zullen in rekening worden gebracht en onmiddellijk moeten worden betaald door de klant indien de overeenkomst wordt beëindigd op een grond vermeld in dit artikel.

7 Verantwoordelijkheid

7.1. Promoir BV is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van informatie verstrekt of ingevoerd in het Roomer systeem door of op het verzoek van de Klant. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de informatie die Promoir BV in haar database zal opslaan en die zal worden getoond op de reserveringsplatforms waaraan de Klant gekoppeld wenst te zijn.
7.2. De verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie ligt uitsluitend bij de Klant, zelfs als Promoir BV de informatie heeft opgezocht en/of ingevoerd op haar verzoek en/of voor haar rekening.
7.3. Promoir BV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een item dat onderdeel uitmaakt van een reservering die via Roomer is gedaan. Mogelijke schades die ontstaan door deze niet-beschikbaarheid kunnen nimmer in rekening worden gebracht aan Promoir BV.
7.4. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de installatie en het naar behoren functioneren van de telecommunicatieverbinding tussen haar kantoor en het WWW (Internet). Promoir BV is in geen geval verantwoordelijk voor de bandbreedte van deze verbinding, alsmede de
beschikbaarheid ervan. Promoir BV kan, specifieker gezegd, nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in deze telecommunicatieverbinding en zal hiervoor dus ook nooit
schadeplichtig zijn. Algemene voorwaarden
7.5. De aansprakelijkheid van Promoir BV tegenover de Klant is beperkt tot gevallen van kwaadwillendheid of grove schuld aan de zijde van Promoir en wordt gedekt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Promoir recht geeft.
7.6. Promoir BV is niet verantwoordelijk in geval van vertraging en/of een gedeeltelijke of gehele uitval van haar service. In deze gevallen heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

8 Bescherming van informatie

8.1. De Klant verbindt zich ertoe om de wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming van het betreffende land waar zij haar hotels heeft gevestigd en dus gebruik maakt van het Roomer systeem te eerbiedigen. Zij verbindt zich ertoe Promoir BV in kennis te stellen van alle bij haar bekende wijzigingen van deze wetten en voorschriften.
8.2. De Klant garandeert dat de informatie die door haar of op haar verzoek door Promoir BV is opgeslagen en/of is behandeld in overeenstemming is / niet in strijd is met de in het land van
de klant geldende wetten en regelgeving. Zij garandeert dat Promoir BV te allen tijde zal worden beschermd tegen alle klachten en acties van derden tegen Promoir BV met betrekking tot haar gegevensbeschermingsrechten. Zij vrijwaart PROMOIR BV voor iedere aansprakelijkheid terzake.
8.3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald door de Klant, is Promoir BV bevoegd om de naam van de Klant te vermelden op haar website of reclamematerialen voor haar bedrijf.

9 Uitvoering

9.1. Promoir BV zal in het kader van haar verplichtingen tegenover de Klant haar best doen om de beschikbaarheid van de service van haar producten aan de Klant te waarborgen.

10 Betaling

10.1. Betalingen voor de service van Roomer dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden gedaan middels een bankoverschrijving.
10.2. Indien de maandelijkse vergoeding niet binnen 30 dagen wordt betaald, heeft Promoir het recht haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten en de klant de toegang tot het Roomer systeem te ontzeggen. Dit ontslaat de klant niet van haar verplichting de reeds
verzonden facturen te voldoen en ook niet van haar verplichtingen de komende facturen [ook al kan zij het systeem niet gebruiken] te voldoen.

11 Gebruik en Onderhoud

11.1. Betaling van de maandelijkse vergoeding, zoals omschreven in clausule 10.1, geeft de Klant het recht om Roomer te gebruiken.
11.2. Het recht om Roomer te gebruiken is niet verbonden aan het aantal terminals dat de Klant gebruikt. Het is alleen verbonden aan het contract dat gesloten is tussen de Klant en Promoir BV.
11.3. Het recht om Roomer te gebruiken kan in geen geval worden overgedragen of verhuurd aan een derde. De Klant is niet bevoegd om het recht om Roomer te gebruiken op enigerlei wijze of voor enigerlei doel te verhuren, verpachten, in sub licentie te geven, te vervreemden, beschikbaar te stellen of beperkte rechten daarvan over te dragen aan derden, dan wel op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. Gaat de klant hier toch toe over, dan is de klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per overtreding en van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt.
11.4. Promoir BV zal in het kader van haar inspanningen om Roomer gebruiksvriendelijker en krachtiger te maken regelmatig updates van haar product beschikbaar stellen. De kosten van Algemene voorwaarden deze updates zijn opgenomen in de abonnementsprijs die Promoir BV aan de Klant in rekening brengt.

12 Garantie

12.1. Promoir BV kan niet garanderen dat haar product zonder gebreken of onderbrekingen zal functioneren, noch dat alle problemen waarmee de Klant wordt geconfronteerd zullen worden opgelost. Promoir BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebreken/onderbrekingen in het functioneren van haar product.

13 Gedeeltelijke ongeldigheid

13.1. In het geval dat één of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of vervallen, zullen de andere clausules van kracht blijven. De vervallen clausule of de clausule die niet van toepassing was, zal in onderling overleg tussen Promoir BV en de Klant
worden vervangen door een clausule die imperatief hetzelfde doel dient als de clausule die erdoor wordt vervangen.

14 Recht en rechtsgebied

14.1. De Partijen zullen hun best doen om eventuele conflicten die voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit contract in der minne te schikken.
14.2. Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
14.3. Indien de klant de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, is Promoir BV gerechtigd alle kosten die zij dient te maken om te zorgen dat de klant de overeenkomst wel nakomt en/of om haar vorderingen te innen, volledig op de klant te verhalen. Onder deze kosten
zijn uitdrukkelijk ook de buitengerechtelijke kosten, maar ook de volledige proceskosten begrepen.